Próba Darbepoetyny Alfa w cukrzycy typu 2 i przewlekłej chorobie nerek ad 7

Schorzenie nerek w stadium końcowym wystąpiło u 338 pacjentów z grupy darbepoetyny alfa (16,8%) iu 330 pacjentów otrzymujących placebo (16,3%) (współczynnik ryzyka, 1,02; 95% CI, 0,87 do 1,18, P = 0,83) (ryc. 3B ). Charakterystyka stratyfikacji w historii choroby sercowo-naczyniowej i wyraźnego białkomoczu również zidentyfikowała grupy o wyższym ryzyku dla złożonego wyniku śmierci lub schyłkowej niewydolności nerek, bez znaczących interakcji w żadnej z podgrup. Nie zaobserwowano znaczących interakcji w pozostałych pięciu wcześniej zdefiniowanych podgrupach, z wyjątkiem nominalnie znaczącej interakcji dla rasy lub grupy etnicznej. W grupie darbepoetyny alfa najczęstszym nadciśnieniem było 653 pacjentów, u których stwierdzono niedrożność i nieczarowność (współczynnik ryzyka: 1,46; 95% CI, 1,10 do 1,95); wśród 2570 białych pacjentów współczynnik ryzyka wynosił 1,05 (95% CI, 0,92 do 1,21), a wśród 815 czarnych pacjentów współczynnik ryzyka wynosił 0,87 (95% CI, 0,68 do 1,10; P = 0,03 dla interakcji, nieskorygowany dla wielokrotnych porównań).
Zgłoszone przez pacjenta wyniki
Podstawową wcześniejszą analizą wyników zgłaszanych przez pacjentów była zmiana z punktu wyjściowego na 25 tygodni w wyniku FACT-Fatigue. Wśród pacjentów, którzy otrzymali zarówno wynik wyjściowy, jak i tydzień-25, od wyjściowego wyniku 30,2 w grupie 1762 pacjentów przydzielonych do grupy otrzymującej darbepoetynę alfa i wyjściowej wartości 30,4 w grupie 1769 pacjentów otrzymujących placebo, zaobserwowano większy stopień poprawy średni (. SD) wynik w grupie darbepoetyny alfa niż w grupie placebo (wzrost o 4,2 . 10,5 punktu w porównaniu do 2,8 . 10,3 punktu, p <0,001 dla zmian między grupami). Wzrost o trzy lub więcej punktów (uważany za klinicznie znaczącą poprawę) wystąpił u 963 spośród 1762 pacjentów przypisanych do grupy otrzymującej darbepoetynę alfa (54,7%) i 875 z 1769 pacjentów otrzymujących placebo (49,5%) (p = 0,002). Inne określone wcześniej oceny jakości życia w zakresie energii i funkcjonowania fizycznego, mierzone za pomocą 36-punktowego skrótu ogólnego badania stanu zdrowia, nie różniły się istotnie między 1138 pacjentami przypisanymi do grupy darbepoetyny alfa a 1157 pacjentami otrzymującymi placebo (średnia zmiana wyniku na energię, 2,6 . 9,9 punktu w porównaniu z 2,1 . 9,7 punktu, P = 0,20, średnia zmiana wyniku dla funkcjonowania fizycznego, 1,3 . 9,2 vs. 1,1 . 8,8, P = 0,51).
Ciśnienie krwi
Nie było istotnej różnicy w skurczowym ciśnieniu krwi pomiędzy obiema grupami; mediana skurczowego ciśnienia krwi w czasie wynosiła 134 mm Hg (zakres międzykwartylowy, 126 do 143) w obu grupach. Rozkurczowe ciśnienie krwi było wyższe u pacjentów przypisanych do grupy otrzymującej darbepoetynę alfa niż w grupie pacjentów otrzymujących placebo (mediana z czasem, 73 mm Hg [odstęp międzykwartylowy, 67 do 78] w porównaniu z 71 mm Hg [odstęp międzykwartylowy, od 65 do 77]; P < 0,001).
Zdefiniowane kategorie zdarzeń niepożądanych
Nadciśnienie występowało u 491 pacjentów z grupy darbepoetyny alfa i 446 pacjentów z grupy placebo (p = 0,07) (patrz Dodatek dodatkowy). Drgawki zgłaszano u dziewięciu pacjentów z grupy darbepoetyny alfa iu czterech pacjentów z grupy placebo. W żadnej z grup nie odnotowano przypadków aplazji komórek czerwonych za pośrednictwem przeciwciał.
Żylne zdarzenia zakrzepowo-zatorowe zgłaszano u 41 pacjentów z grupy darbepoetyny alfa (2,0%), w porównaniu z 23 pacjentami z grupy placebo (1,1%) (p = 0,02)
[przypisy: olx chihuahua, clatra ulotka, dentysta na warszawskiej gdańsk ]

Powiązane tematy z artykułem: clatra ulotka dentysta na warszawskiej gdańsk olx chihuahua