Priony w moczu pacjentów z wariantową chorobą Creutzfeldta-Jakoba AD 7

W próbce moczu pobranej od pacjenta z wariantem choroby Creutzfeldta-Jakoba, PrPSc był wykrywalny zarówno w gruzach, jak iw frakcji supernatantu po wytrąceniu szczątków. Nie wykryto sygnału w żadnej z próbek moczu pobranych od pacjentów z innymi postaciami pasażowalnych ludzkich encefalopatii gąbczastych (tj. Sporadyczna choroba Creutzfeldta-Jakoba, rodzinna choroba Creutzfeldta-Jakoba i zespół Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera), pacjenci z innymi zwyrodnieniowymi chorobami lub nieodegenerowane zaburzenia neurologiczne i zdrowe kontrole, nawet po siedmiu rundach PMCA (Figura 2B i 2C). Figura 3. Figura 3. Wykrywanie PrPSc w próbkach moczu otrzymanych od pacjentów z wariantową chorobą Creutzfeldta-Jakoba. Próbki moczu uzyskane od 14 pacjentów z wariantem choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) zastosowano do wykrycia PrPSc za pomocą PMCA. Panel A pokazuje wyniki uzyskane przy użyciu frakcji supernatantu po trzech rundach PMCA dla czterech próbek moczu otrzymanych od pacjentów z vCJD, a także próbek pobranych od osób z innymi chorobami neurodegeneracyjnymi i zdrowymi kontrolami (HC) (po lewej). Kropkowana linia wskazuje na splotowanie blot. Aby porównać migrację elektroforetyczną, pobierano próbki homogenatu mózgu od pacjentów z vCJD i pacjentów ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba MM1 (sCJD) w tym samym żelu. Wyniki uzyskane z udziałem supernatantów różnych nie zmienionych próbek moczu Creutzfeldta-Jakoba (trzecia runda PMCA) pokazano po prawej stronie. NBH odpowiada podwielokrotnościom homogenatu mózgu transgenicznych myszy eksprymujących ludzkie białko prionowe bez traktowania proteinazą K, które stosowano jako kontrolę migracji dla ruchliwości elektroforetycznej PrPC. AD oznacza chorobę Alzheimera, rodzinną chorobę Creutzfeldta-Jakoba, otępienie czołowo-czołowe FTD, zespół GSS Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera, chorobę PD Parkinsona i postępujące porażenie nadjądrowe PSP. Jak pokazano w panelu B, w celu ustalenia, czy PrPSc można wykryć w większych objętościach moczu w próbkach pobranych od pacjentów z nie zmienną chorobą Creutzfeldta-Jakoba, 10 ml moczu od 10 różnych pacjentów z innymi chorobami neurologicznymi (ND), 10 pacjentów z sCJD i 10 zdrowych osób zostało przetworzonych bez oddzielania szczątków od supernatantu. Całą zawartość wytrąconą z 10 ml użyto do PMCA. Pokazano wyniki uzyskane po czterech rundach PMCA dla próbek moczu uzyskanych od 8 z 10 osób w każdej grupie. NBH odnosi się do normalnego homogenatu mózgu nietraktowanego proteinazą K, który został użyty jako kontrola migracji. Jak pokazano w Tablicy C, próbki moczu (1 ml) uzyskane w dwóch różnych czasach od tego samego pacjenta (vCJD, Pacjent 2) poddano detekcji PMCA
[podobne: rak prostaty przerzuty do kości rokowania, znieczulenie u dentysty a karmienie piersią, metoda ruchu rozwijającego weroniki sherborne kurs ]

Powiązane tematy z artykułem: metoda ruchu rozwijającego weroniki sherborne kurs rak prostaty przerzuty do kości rokowania znieczulenie u dentysty a karmienie piersią