Połączony niedobór odporności związany z mutacjami DOCK8 czesc 4

Liczba limfocytów regulatorowych T, oceniana za pomocą koekspresji CD4 + CD25iFOXP3 +, u dwóch pacjentów była zmniejszona ze względu na całkowitą limfopenię, ale były one proporcjonalnie prawidłowe (ryc. w dodatkowym dodatku). Liczba naturalnych komórek NK była zmniejszona u 6 z 10 pacjentów, a liczba komórek B była zmniejszona u 5 z 11 pacjentów. Chociaż jeden pacjent miał normalną liczbę eozynofilów, większość pacjentów miała eozynofilię w stopniu łagodnym do umiarkowanego, ze średnią (. SD) 2,021 . 1,292 x 103 komórek na milimetr sześcienny (normalna liczba, <0,600 × 103). Pacjent w rodzinie 8 miał liczbę granulocytów kwasochłonnych, wynoszącą nawet 33 × 103 na milimetr sześcienny. Liczba neutrofili i monocytów była prawidłowa u wszystkich pacjentów (dane nie przedstawione). Pomimo zmniejszonej liczby limfocytów B u niektórych pacjentów, u 6 pacjentów stwierdzono hipergammaglobulinemię, a u pięciu normalne stężenie IgG w surowicy. Poziomy IgA w surowicy różniły się, ale poziomy IgM były konsekwentnie niskie u wszystkich pacjentów, ze średnią 35 . 13 mg na decylitr (wartość normalna> 49). Z wyjątkiem Pacjenta 2 z rodziny 5, który miał wysoki poziom prawidłowych IgE (do 818 IU na mililitr), pacjenci mieli bardzo wysokie poziomy IgE (zakres szczytowy, 5630 do 43 600 IU na mililitr) (Figura 2).
Poziomy przeciwciał przeciwko panelowi antygenów bakteryjnych i wirusowych były zmienne (Tabela 3 w dodatkowym dodatku). Wszyscy pacjenci, u których oceniano, wykazywali ochronne poziomy przeciwciał przeciwko różyczce (8 z 8 pacjentów) i wirus ospy wietrznej-półpaśca (4 z 4 pacjentów). Niektórzy pacjenci mieli odpowiedź na szczepionki przeciw H. influenzae typu B (4 z 9 pacjentów), anatoksynę błoniczą (5 na 10 pacjentów) i toksoid tężcowy (3 na 11 pacjentów). Pacjenci i 2 z rodziny 4 mieli upośledzoną odpowiedź pierwotnego przeciwciała zależną od komórek T po immunizacji bakteriofagiem neoantygen .X174, przy szczytowych wskaźnikach inaktywacji bakteriofagów w surowicy odpowiednio 0,8 i 0,4 na minutę, w 7 dniu (normalny zakres 14 dni, od 7 do 500). Tych dwoje rodzeństwa również nie posiadało odpowiedzi przeciwciał IgG po drugim prowokacji antygenem bakteriofaga, ze szczytowymi wskaźnikami inaktywacji odpowiednio 0,7 i 0,3 na minutę, w dniu drugiego rzutu bez IgG. (Normalna szybkość inaktywacji w szczytach surowicy po 7 dniach po drugim prowokacji, w zakresie 700 do 2000 na minutę i ze średnią IgG reprezentującą 56 . 24% neutralizujących immunoglobulin.) Odpowiedzi na antygeny polisacharydów pneumokokowych były zmienne ( Tabela 3 w Dodatku Uzupełniającym). Sześciu pacjentów było leczonych długotrwale zastępującą immunoglobuliną, co zdawało się poprawiać częstość i ciężkość zakażeń sinopulmonalnych u trzech pacjentów bez wpływu na przebieg infekcji wirusowych u żadnego pacjenta.
Analizy genetyczne
Rysunek 3. Rysunek 3. Rodowody pacjenta i analizy molekularne DOCK8. Panel A pokazuje rodowody ośmiu rodzin w badaniu. Probandy oznaczone są strzałkami. Kręgi reprezentują członków rodziny żeńskiej oraz kwadraty członków rodziny męskiej. Cięcie przez symbol przedstawia zmarłą osobę. Panel B pokazuje stosunek log2 DNA od pacjenta rodziny z delecją A (obejmującą egzony od 10 do 23) do referencyjnego DNA (na osi x) po hybrydyzacji z sondami w lub w pobliżu locus DOCK8, zgodnie z pozycją genomu (w oś y)
[patrz też: tran norweski dla dzieci, rak prostaty przerzuty do kości rokowania, bakteryjne zapalenie pochwy leki bez recepty ]

Powiązane tematy z artykułem: bakteryjne zapalenie pochwy leki bez recepty rak prostaty przerzuty do kości rokowania tran norweski dla dzieci