Połączony niedobór odporności związany z mutacjami DOCK8 ad 6

Miernik informacyjny DOCK8 (mRNA) jest obecny w tkankach z płuc, nerek, trzustki i łożyska, ale nie wiadomo, czy komórki krwiotwórcze wyrażają DOCK8.16 Stwierdziliśmy, że monocyty, komórki B i komórki T od zdrowych dawców krwi zawierają mRNA DOCK8, jak oceniono za pomocą ilościowego testu PCR z odwrotną transkryptazą (qRT-PCR); wysokie poziomy stwierdzono w aktywowanych, ekspandowanych pierwotnych hodowlach komórek T i transformowanych liniach limfocytarnych (Fig. 6A w Dodatku Uzupełniającym). Immunoblotowanie wykazało białko DOCK8 w limfocytach od niespokrewnionego pacjenta z autosomalnym dominującym HIES (Figura 3C). W przeciwieństwie do tego, białko DOCK8 nie było wykrywane w pierwotnych hodowlach komórek T lub transformowanych liniach limfocytarnych od wszystkich 11 pacjentów, którzy byli testowani (Figura 3C i Fig. 7A w Dodatku Uzupełniającym). Resztkowe poziomy pełnej długości białka w limfocytach od Pacjenta 2 w Rodzinie 8 wykryto na prześwietlenie immunoblotem. Limfocyty od Pacjenta w Rodzinie zawierały minimalne poziomy skróconego białka, które zostały wygenerowane z pozostałych eksonów (ryc. 7B w Dodatku Uzupełniającym). Wyniki te są zgodne z ustaleniem minimalnych ilości transkryptów lub braków w limfocytach pacjentów (ryc. 6B w dodatkowym dodatku). W przypadku przedwczesnych kodonów stop, to odkrycie jest najprawdopodobniej spowodowane zanikiem, w którym pośredniczy nonsens [23] Funkcja komórek T CD8
Rysunek 4. Rysunek 4. Upośledzona aktywacja limfocytów T CD8 i proliferacja w związku z niedoborem DOCK8 w rodzinie 1. Panele A i B pokazują wyniki dwóch niezależnych eksperymentów w rodzinie 1. W panelu A po aktywacji komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC) z przeciwciałami anty-CD3 i anty-CD28 przez 3 dni, komórki T ekspandowano w hodowli z interleukiną-2. Bezwzględne liczby limfocytów T CD8 obliczono na podstawie cytometrii przepływowej ich wartości procentowych; Liczby komórek T CD8 w czasie są pokazane jako wzrosty współczynników znormalizowane do wstępnie stymulowanej populacji komórek. W panelu B PBMC znakowane sukcynimidylem karboksyfluoresceiny (CFSE) były albo niestymulowane, albo stymulowane, jak opisano dla panelu A. Po 3 dniach komórki zabarwiono stosując przeciwciała znakowane fluorescencyjnie wobec markerów podgrupy komórek T, a następnie analizowane na cytometrii przepływowej. Górny rząd pokazuje profile dla stymulowanych komórek, z lokalizacją każdej kropki odzwierciedlając intensywność pojedynczej komórki dla wybarwienia CD4 (na osi x) względem barwienia CD8 (na osi y). W skrzynkach zaznaczono podgrupy komórek T CD8 i CD4. W porównaniu z próbkami kontrolnymi, próbki od Pacjenta miały niższy odsetek limfocytów T CD8 (12% limfocytów) po aktywacji. Bramkowane limfocyty T CD8 dalej analizowano pod względem intensywności fluorescencji CFSE, która jest sukcesywnie rozcieńczana z każdym podziałem komórek. Dolny rząd przedstawia histogramy o wysokości (oś y) odzwierciedlające procent maksymalnej liczby bramkowanych komórek T CD8, które wykazują dowolną intensywność fluorescencji CFSE (na osi x). Szare cieniowanie oznacza niestymulowane komórki, a niebieska linia wskazuje stymulację. C oznacza zdrową osobę kontrolną i rodzica P.
Komórki T CD8 nie rozwijały się dobrze od aktywowanych komórek monojądrzastych krwi obwodowej pozbawionych DOCK8 z Pacjenta w Rodzinie (Figura 4A) lub od trzech dodatkowych pacjentów (ryc.
[przypisy: druskienniki sanatorium, noktowizor allegro, znieczulenie u dentysty a karmienie piersią ]

Powiązane tematy z artykułem: druskienniki sanatorium noktowizor allegro znieczulenie u dentysty a karmienie piersią