Nieswoiste zapalenie jelit i mutacje wpływające na receptor interleukiny-10 cd

Wymagała wielu zabiegów chirurgicznych, w tym kolektomii i ileostomii (ryc. 1C). Analiza histopatologiczna wycinka jelita grubego uzyskanego podczas resekcji wykazała ograniczone owrzodzenie błony śluzowej, z której gruczolakowate ropnie wewnątrznaczyniowe rozciągały się do podśluzówki i muscularis propria (ryc. 1D, 1E i 1F). Nacieki zapalne były również widoczne w jelicie cienkim, choć w mniejszym stopniu. Analizy immunologiczne wykazały prawidłowe liczby i funkcje komórek T, komórek B i komórek NK (dane niepokazane). Poziomy immunoglobulin w surowicy były prawidłowe lub zwiększone. Granulocyty neutrofilowe wykazywały regularną zdolność wybuchu oksydacyjnego (dane nie pokazane). Pomimo wielu terapii, w tym leczenia kortykosteroidami i azatiopryną oraz całkowitej kolektomii, nie można było osiągnąć trwałej, długotrwałej remisji. Przeprowadziliśmy także badania u sześciu pacjentów z początkiem ciężkiego zapalenia jelita grubego w pierwszym roku życia.
Uzyskaliśmy pisemną świadomą zgodę od dorosłych pacjentów i od rodziców dzieci, które uczestniczyły w badaniu. Ponadto dzieci dotknięte chorobą wyraziły zgodę. Badanie zostało zatwierdzone przez instytucyjną komisję odwoławczą w każdym ośrodku badawczym (patrz Dodatek Uzupełniający).
Analizy genetyczne i testy funkcji molekularnej
Przeanalizowaliśmy genotypy każdej rodziny, aby wyszukać markery lub interwały, które wykazały doskonałą segregację z fenotypem choroby. Dla każdego rodowodu określiliśmy doskonałą segregację , co oznacza, że dotknięte nim dziecko lub dzieci w każdej rodzinie mają ten sam homozygotyczny genotyp lub haplotyp. Ponadto, jeśli oboje rodzice byli heterozygotyczni, to dzieci nie dotknięte chorobą musiały mieć co najmniej jeden genotyp lub jeden haplotyp, który różni się od chorego rodzeństwa lub rodzeństwa.
Po zidentyfikowaniu perfekcyjnie segregujących interwałów, wybraliśmy geny do sekwencji mutacji na podstawie wcześniejszych badań genów. Następnie przeprowadziliśmy specyficzne dla genu i specyficzne dla białka testy, aby określić funkcjonalne efekty zidentyfikowanych mutacji w sygnalizacji interleukiny-10. Funkcjonalne eksperymenty obejmowały transdukcję linii komórkowych i zmutowanych komórek za pomocą retrowirusowych wektorów kodujących odpowiednio IL10RA i IL10RB komplementarnego DNA, aby pokazać, że defekt w sygnalizacji interleukiny-10 został skorygowany przez zastąpienie zmutowanego receptora interleukiny normalnym receptorem. Więcej szczegółowych informacji na temat analiz genetycznych i testów funkcji molekularnych znajduje się w Dodatku Uzupełniającym.
Wyniki
Analizy genetyczne
Ryc. 2. Ryciny 2. Haplotypy w rodzinach A i B. Panel A przedstawia rodowód spokrewnionej rodziny A, która miała dwójkę dzieci z wczesną chorobą zapalną jelit (pacjenci II-3 i II-4) i segregację alleliczną na chromosomie 21q . Panel B pokazuje rodowód drugiej spokrewnionej rodziny, rodziny B, która miała jedno chore dziecko (pacjent II-5) i segregację alleliczną na chromosomie 11q. Kwadraty wskazują męskich członków rodziny i kręcą żeńskich członków rodziny. Cieniowanie wskazuje serię homozygotycznych markerów u dotkniętych pacjentów.
Genotypowaliśmy 253 markerów mikrosatelitarnych, które obejmowały wszystkie 22 autosomy w rodzinie A (rysunek 2A)
[przypisy: rak prostaty przerzuty do kości rokowania, metoda ruchu rozwijającego weroniki sherborne kurs, flexiderm ]

Powiązane tematy z artykułem: flexiderm metoda ruchu rozwijającego weroniki sherborne kurs rak prostaty przerzuty do kości rokowania